promotionally nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

promotionally nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm promotionally giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của promotionally.

Từ điển Anh Việt

  • promotionally

    xem promotion