promotional literature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

promotional literature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm promotional literature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của promotional literature.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • promotional literature

  * kinh tế

  ấn phẩm quảng cáo

  ấn phẩm quảng cáo (tờ quảng cáo, tập sách mỏng)

  tài liệu quảng cáo

  tài liệu tuyên truyền cổ động