promotional mix nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

promotional mix nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm promotional mix giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của promotional mix.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • promotional mix

    * kinh tế

    hỗn hợp khuyến mãi

    phối thức cổ động