promotional allowance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

promotional allowance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm promotional allowance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của promotional allowance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • promotional allowance

    * kinh tế

    trợ cấp khuyến mãi (cho người trung gian)