promotion team nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

promotion team nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm promotion team giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của promotion team.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • promotion team

    * kinh tế

    tổ, đội khuyến mãi