promotion and publicity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

promotion and publicity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm promotion and publicity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của promotion and publicity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • promotion and publicity

    * kinh tế

    cổ động và quảng cáo