promotion of economic efficiency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

promotion of economic efficiency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm promotion of economic efficiency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của promotion of economic efficiency.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • promotion of economic efficiency

    * kinh tế

    nâng cao hiệu quả kinh tế