promotion of production nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

promotion of production nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm promotion of production giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của promotion of production.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • promotion of production

    * kinh tế

    đẩy mạnh sản xuất