promotion selling by display nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

promotion selling by display nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm promotion selling by display giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của promotion selling by display.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • promotion selling by display

    * kinh tế

    bán hàng triển lãm