promotion and transfer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

promotion and transfer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm promotion and transfer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của promotion and transfer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • promotion and transfer

    * kinh tế

    thăng cấp và điều động