promotion by seniority nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

promotion by seniority nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm promotion by seniority giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của promotion by seniority.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • promotion by seniority

    * kinh tế

    sự thăng cấp theo thâm niên (công vụ)