promotion of industry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

promotion of industry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm promotion of industry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của promotion of industry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • promotion of industry

    * kinh tế

    chấn hưng công nghiệp