promotion from within the company nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

promotion from within the company nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm promotion from within the company giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của promotion from within the company.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • promotion from within the company

    * kinh tế

    sự đề bạt trong (nội bộ) công ty

    sự đề bạt từ trong (nội bộ) công ty