pot paper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pot paper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pot paper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pot paper.

Từ điển Anh Việt

  • pot paper

    /pɔt/ (pot_paper) /'pɔt,peipə/

    * danh từ

    giấy khổ 39 x 31, 3 cm