pottery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pottery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pottery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pottery.

Từ điển Anh Việt

 • pottery

  /'pɔtəri/

  * danh từ

  đồ gốm

  nghề làm đồ gốm

  xưởng làm đồ gốm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pottery

  * kỹ thuật

  đồ gốm

  nghề làm đồ gốm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pottery

  ceramic ware made from clay and baked in a kiln

  Synonyms: clayware

  the craft of making earthenware

  a workshop where clayware is made