pottery kiln nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pottery kiln nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pottery kiln giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pottery kiln.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pottery kiln

    * kỹ thuật

    lò gốm