pottery burning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pottery burning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pottery burning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pottery burning.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pottery burning

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự nung đồ gốm