pottery decorator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pottery decorator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pottery decorator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pottery decorator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pottery decorator

    * kỹ thuật

    vật trang trí bằng gốm