pottery ware nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pottery ware nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pottery ware giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pottery ware.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pottery ware

    * kỹ thuật

    đồ gốm