pop out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pop out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pop out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pop out.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pop out

  appear suddenly

  Spring popped up everywhere in the valley

  Synonyms: burst out

  exit briefly

  He popped out for a quick coffee break

  Antonyms: pop in

  come out suddenly or forcefully

  you stick a bill in the vending machine and the change pops out

  Similar:

  start: bulge outward

  His eyes popped

  Synonyms: protrude, pop, bulge, bulge out, bug out, come out

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).