pop group nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pop group nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pop group giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pop group.

Từ điển Anh Việt

  • pop group

    * danh từ

    nhóm nhạc pốp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pop group

    a group that plays pop music