pole trailer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pole trailer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pole trailer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pole trailer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pole trailer

    * kỹ thuật

    xe kéo cột