pillar of strength nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pillar of strength nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pillar of strength giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pillar of strength.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pillar of strength

    Similar:

    tower of strength: a person who can be relied on to give a great deal of support and comfort

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).