pillar scales nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pillar scales nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pillar scales giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pillar scales.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pillar scales

    * kỹ thuật

    cái cân có trụ