pillar-shaped nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pillar-shaped nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pillar-shaped giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pillar-shaped.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pillar-shaped

    shaped like a cylindrical pillar

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).