pillar box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pillar box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pillar box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pillar box.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pillar box

    a red pillar-shaped letter box

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).