pillar jack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pillar jack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pillar jack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pillar jack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pillar jack

    * kỹ thuật

    ô tô:

    con đội chết

    con đội hình tháp