pillar guide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pillar guide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pillar guide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pillar guide.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pillar guide

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    trụ dẫn hướng