pillar support nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pillar support nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pillar support giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pillar support.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pillar support

    * kỹ thuật

    cột chống

    trụ đỡ