pillar rolling mill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pillar rolling mill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pillar rolling mill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pillar rolling mill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pillar rolling mill

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy cán kiểu cột