pillar drawing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pillar drawing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pillar drawing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pillar drawing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pillar drawing

    * kỹ thuật

    sự khấu trụ bảo vệ