pillars of hercules nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pillars of hercules nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pillars of hercules giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pillars of hercules.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pillars of hercules

    the two promontories at the eastern end of the Strait of Gibraltar; according to legend they were formed by Hercules

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).