pillars nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pillars nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pillars giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pillars.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pillars

    * kỹ thuật

    cột

    trụ