pillar crane with trolley monition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pillar crane with trolley monition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pillar crane with trolley monition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pillar crane with trolley monition.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pillar crane with trolley monition

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cần trục xoay có xe tời