pillar press nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pillar press nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pillar press giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pillar press.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pillar press

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy ép có trụ