pillar method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pillar method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pillar method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pillar method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pillar method

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phương pháp chống (lò)