mold yard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mold yard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mold yard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mold yard.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mold yard

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sân đổ khuôn