molding sand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

molding sand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm molding sand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của molding sand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • molding sand

    * kỹ thuật

    cát đúc

    hóa học & vật liệu:

    cát làm khuôn