molding machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

molding machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm molding machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của molding machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • molding machine

  * kỹ thuật

  máy làm khuôn

  máy làm khuôn (đúc)

  xây dựng:

  máy bào rãnh

  máy bào soi rãnh

  máy bào thanh nẹp

  máy bào xoi

  máy đúc

  máy tạo rãnh

  máy xoi