molding hole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

molding hole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm molding hole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của molding hole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • molding hole

    * kỹ thuật

    lỗ khuôn