molding generating method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

molding generating method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm molding generating method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của molding generating method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • molding generating method

    * kỹ thuật

    phương pháp lăn

    cơ khí & công trình:

    phương pháp ép bao hình