molding box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

molding box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm molding box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của molding box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • molding box

    * kỹ thuật

    hòm khuôn

    hòm khuôn đúc