mold board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mold board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mold board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mold board.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mold board

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    lưỡi gạt máy ủi