mold mark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mold mark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mold mark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mold mark.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mold mark

    * kỹ thuật

    dấu khuôn ép