mold drying nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mold drying nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mold drying giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mold drying.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mold drying

    * kỹ thuật

    sấy khuôn