mold casting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mold casting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mold casting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mold casting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mold casting

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự đúc trong khuôn