mold brick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mold brick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mold brick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mold brick.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mold brick

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gạch có đường gờ

    gạch đúc từ khuôn