mold stamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mold stamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mold stamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mold stamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mold stamp

    * kỹ thuật

    khuôn dập lưới tròn