mold placer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mold placer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mold placer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mold placer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mold placer

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy dập khuôn

    thợ xếp khuôn