mold insert nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mold insert nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mold insert giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mold insert.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mold insert

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đệm khuôn

    ống lót khuôn